• صفحه ی سوم رازی تا ایرانی بود نوشته شود.

  • پیک آدینه با دقت حل شود.

  • مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی مطالعه شود.