• از روی درس رازی صفحات اول، دوم و سوم تا کجاست بنویسید.

  • یک صفحه دیکته از درس رازی نوشته شود.

  • هدیه پرسیده می شود.

  • کار در کلاس صفحه 16 ریاضی حل شود.

  • تمرین صفحه 17 سوال های 1 و 2 و 3 ریاضی حل شود.