• نگارش درس دوم نوشته شود.

  • مطالعات پرسیده می شود.

  • ریاضی صفحه 13 در دفتر ریاضی وارد شود.