• از صفحه 8 کتاب خوانداری تا آخر صفحه 23 از روی لغات نوشته شود.

  • هدیه پرسیده می شود.

  • ریاضی صفحه 11 و 12 کار در کلاس حل شود.