• از روی درس دوم نوشته شود.

  • درک مطلب صفحه 19 نوشته شود.

  • لغات درس ستایش و تماشاخانه و فضل خدا پرسیده می شود.