• پیک با دقت حل شود.

  • رقص باد و خنده ی گل با معنی نوشته شود.

  • مطالعات پرسیده می شود.