• ریاضی مطالعه کتاب چهارم برای آزمون فردا

  • صفحه سوم تماشاخانه تا تالاب نوشته شود

  • یک صفحه دیکته نوشته شود.

  • هدیه درس دوم مطالعه شود.