• صفحه اول و دوم تماشاخانه نوشته شود.

  • هدیه پرسیده می شود.

  • لغات با معنی دو درس پرسیده می شود.

  • تمرین اضافه شماره 2 حل شود.