• با کلمه های داده شده یک داستان بنویسید.

  • کلمات با معنی 2 درس پرسیده می شود.

  • مطالعات خوانده شود.

  • ریاضی صفحه 6 سوال 2 و 3 و 4 و کار در کلاس صفحه 7 در دفتر ریاضی وارد شود.