• کار در کلاس و تمرین صفحه 5 ریاضی حل شود.

  • لغات خط کشی تماشاخانه نوشته شود.

  • یک صفحه دیکته از تماشاخانه نوشته شود.