• هدیه از درس 10 تا آخر درس 14 خوب مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 13 تا آخر درس 17 نوشته شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.