• هدیه از درس 1 تا آخر درس 9 خوب مطالعه شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 1 تا 5 نوشته شود.

  • آزمون ریاضی داریم.