• پیک آدینه حل گردد.

  • مطالعات از درس 9 تا آخر درس 15 مطالعه دقیق شود.