• مطالعات از درس 1 تا آخر درس 8 خوانده شود پرسیده می شود.

  • ریاضی ارزشیابی فصل دوم حل گردد.