• پلی کپی مطالعات حل شود.

  • یک صفحه دیکته از درس 14 نوشته شود.

  • فردا امتحان دستور زبان داریم.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.