• فردا آزمون شعر فارسی داریم.

  • یک صفحه دیکته از درس 10 نوشته شود.

  • هدیه درس 12 و 13 فینال داریم.

  • ارزشیابی ریاضی از بخش اول