• یک صفحه دیکته از درسهای 8 و 9 و 10 نوشته شود.

  • لغات فارسی از الف تا آخر ی پرسیده می شود.

  • پلی کپی ریاضی حل شود.