1- پیک آدینه انجام شود.

2- پلی گپی اجتماعی

3- آمادگی برای امتحان ریاضی