1- آمادگی برای آزمون علوم

2- پلی کپی های علوم حل شود.