1- صفحات 136 و 137 و 138 خیلی سبز انجام شود.

2- صفحات 129 و 130 و 131 و 132 گاج انجام شود.

3- گاج علوم تا صفحه 111 تکمیل شود.