1- شعر خرد و دانش حفظ شود.

2- یک صفحه املا از 5 درس آخر

3- بنویسیم درس 17