1- صفحات 130 و 131 و 132 خیلی سبز

2- صفحات 122 و 123 و 125 و 126 گاج ریاضی

3- یک صفحه دیکته از کلمات سخت کتاب