1- 133 و 134 و 135 خیلی سبز

2- 125 و 126 و 127 و 128 گاج ریاضی

3- پیک آدینه انجام شود.

4- پوستی صفحه ی 8 آلبوم