1- علوم درس گیاهان (گاج) تکمیل شود.

2- ادامه شعر شیر و موش حفظ شود.