1- پوستی از صفحه ی 5 آلبوم

2- صفحه ی اول شعر شیر و موش حفظ شود.