1- پوستی از صفحه ی 4 آلبوم

2- صفحات 120 و 122 و 123 خیلی سبز

3- صفحات 114 و 115 و 116 و 117 گاج انجام شود.

4- کلمات مهم درسهای 10 و 11 و 15 (60 کلمه) در دفتر مشق نوشته شود.