1- پوستی از صفحه ی 3 آلبوم

2- پیک آدینه انجام شود.

3- پلی کپی های هدیه ها و ریاضی انجام شوند.

4- هم خانواده های 5 درس آخر پرسیده می شود.