1- پوستی از صفحه ی 2 آلبوم نستعلیق

2- صفحات 115 و 116 و 117 و 118 خیلی سبز انجام شود.

3- یک صفحه املاء از 4 درس آخر فارسی