1- صفحات 108 و 109 و 110 گاج و صفحات 108 و 110 و 111 خیلی سبز انجام شود.

2- بنویسیم درس 15 انجام شود.