1- گاج ریاضی صفحات 105 و 106 و 107 انجام شود.

2- خیلی سبز ریاضی صفحات 105 و 106 و 107 انجام شود.

3- مطالعه ی اجتماعی 3 درس آخر