1- مرور فصل ریاضی صفحات 116 و 117 و 118 انجام شود.

2- گاج علوم فصل بی مهره ها کامل شود.