1- خیلی سبز تا صفحه ی 104 انجام شود.

2- یک صفحه دیکته از درسهای گذشته