• پیک آدینه حل شود.

  • یک دیکته از درس 11 و 12 نوشته شود.

  • کاربرگ فارسی انجام شود.