• رونویسی از صفحه 91 خوانداری

  • ارزشیابی از درس 14 اجتماعی

  • صفحات 57 و 58 از دفتر حل شود.