• شعر امید سه شنبه هفته دیگر پرسیده می شود.

  • رونویسی صفحه 89 خوانداری

  • صفحه 55 و 56 از دفتر ریاضی گاج حل شود.