• رونویسی از شعر همای رحمت و صفحه ی 88 

  • کاربرگ واژه انجام شود

  • .درس 13 هدیه پرسیده می شود.