• درس 8 علوم پرسیده می شود.

  • رونویسی از صفحه 83 و 84

  • ضرب المثل هایی که راجع به دوست می دانید با معنی بنویسید.