• درس 12 اجتماعی پرسیده می شود.

  • رونویسی از صفحه 82 خوانداری