• رونویسی از صفحه 81 خوانداری

  • درس 12 هدیه خوانده شود.

  • صفحات 53 و 54 دفتر ریاضی گاج حل شود.