• درس 7 هدیه پرسیده می شود.

  • رونویسی از صفحه 80 خوانداری

  • شعر همای رحمت شنبه هفته بعد پرسیده می شود.

  • گونیا 45-45 و 60-30 نقاله و پرگار آورده شود.