• 2 کاربرگ ریاضی حل شود.

  • تمرینات داخل دفتر حل شود.