• کار برگ ریاضی حل شود.

  • 20 سوال از فصل یک ریاضی حل کنید.