• پیک آدینه حل شود.

  • دیکته از درس 1 تا 7 نوشته شود.

  • لغات مهم درس 1 تا 7 نوشته شود.