• پیک آدینه حل شود.

  • رونویسی صفحه 44و45و62 خوانداری 

  • درس 1- 3 علوم خوانده شود.