• پیک آدینه حل شود.

  • درس 1،2،3،4،5 هدیه خوانده شود.

  • صفحات 20 تا 22 نگارش حل شود.