• درس 3 علوم از کتاب خیلی سبز خوانده شود و سوالات آن حل شود.

  • یک دیکته از درس 1-2-3 بنویسید.