• تمرین 29 از کتاب ریاضی در دفتر

  • ریاضی گاج حل شود.

  • معماها حل شود.

  • کاربرگ واژه انجام شود.