• سوال 34 تا 47 از کتاب ریاضی خیلی سبز حل شود.

  • رونویسی از کل درس راز نشانه ها انجام شود.