• شعر روباه و زاغ پرسیده می شود.

  • رونویسی از شعر روباه و باغ

  • درس 1-2-3-4 اجتماعی خوانده شود.