• درس اول علوم از خیلی سبز حل شود.

  • درس اول و دوم علوم خوانده شود